کمیته تحقیقات دانشجویی

 


نام و نام خانوادگی : دکتر حسین انصاری

سمت : سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : ansarih88@gmail.com

تلفن داخلی : 1402

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط