اعضاء هیات علمی

 
تصویر             نام و نام خانوادگی             C.V             پست الکترونیک             تلفن تماس
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               

 

دکتر حسین انصاری

(مدیر گروه)

                                                                ansarih88@gmail.com                                 1413
                                                                                                                                         
                               

دکتر مهدی محمدی

(رئیس دانشکده)

                                                                memohammadi@yahoo.com                                 1434
                                 
                                                                                                   
                                دکتر شاهرخ ایزدی                                                                 izadish@yahoo.com                                 1402
                                                                                                                                         
                                دکتر علیرضا انصاری مقدم                                                                 ansarialireza@yahoo.com                                

33295803

1300

                                                                                                                                         
                                دکتر سید مهدی طباطبائی                                                                 zu.healthdeputy@gmail.com                                 33438801
                                                                                                                                         
                                دکتر مجید سرتیپی                                                                 msartipi23@gmail.com                                 33438892
                                                                                                                                         
                                دکتر خداداد شیخ زاده                                                                 sheikhzadeh.k@gmail.com                                  33438802
                                                                                                                                         
                                دکتر ابوالفضل پاینده                                                                 payandeh61@gmail.com                                 1402
                                                                                                                                         
                                سیده زینب الماسی                                                                 almasy2011@yahoo.com                                 1420
                                                                                                                                         
                                سمیه شاهرودی                                                                 shahroodi941@gmail.com                                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               

 

دکتر غلامرضا مسعودی

(معاون تحقیقات و فناوری)

 

                                                               
masoudy55@yahoo.com
                                1407
                                                                                                                                         
                               

دکتر حسن اوکاتی علی آباد

(معاون آموزشی )

                                                                okati_h@yahoo.com                                 1435
                                                                                                                                         
                                دکتر ایرج ضاربان                                                                 zareban@gmail.com                                 1412
                                                                                                                                         
                                دکتر مهدی زنگنه                                                                 dr.mzanganeh@yahoo.com                                 33438802
                                                                                                                                         
                                  دکتر محمد هادی عباسی
                                                                drabasi.edu@gmail.com                                 1210
                                                                                                                                         
                                دکتر محمد خمرنیا                                                                 m_khammar1985@yahoo.com                                

33295802

1303

                                                                                                                                         
                                دکتر اسحاق برفر                                                                 barfar@zaums.ac.ir                                 1403
                                                                                                                                         
                               

دکتر فاطمه ستوده زاده

(مدیر EDO)

                                                                fsetudezade@gmail.com                                 1403
                                                                                                                                         
                               

دکتر مریم سراجی

(سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده)

                                                                serajimaryam@gmail.com                                 1407
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                               

دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی

(مدیر گروه)

                                                                habybabady_568@yahoo.com                                 1420
                                                                                                                                         
                                مهندس مریم هرمزی                                                                 hormozym@yahoo.com                                 1423
                                                                                                                                         
                                مهندس مهدی صادقی مالواجردی                                                                 msad_max@yahoo.com                                 1427
                                                                                                                                         
                                مهندس علی مشکینیان                                                                 meshkinian@hotmail.com                                 1423
                                                                                                                                         
                                مهندس بابک فضلی                                                                 fazli_babak@yahoo.com                                 1427
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
گروه مهندسی بهداشت محیط
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               

دکتر فردوس کرد مصطفی پور

(مدیر گروه)

                                                                ferdos_66@yahoo.com                                 1448
                                                                                                                                         
                                دکتر حسین کمانی                                                                 hossein_kamani@yahoo.com                                 1448
                                                                                                                                         
                                دکتر ادریس بذرافشان                                                                 ed_bazrafshan@yahoo.com                                 1450
                                                                                                                                         
                                مهندس داوود بلارک                                                                 dbalarak2@gmail.com                                 1451
                                                                                                                                         
                                مهندس حسین معین                                                                 hmoein26@yahoo.com                                

33295798

1304دکتر زینت مرتضویzimoiran@yahoo.com1439


مهندس حمیده اکبریtaknavaz1360@yahoo.com1451
                               
                               
                                دکتر آرام دخت خطیبی                                                                 khatibi.aram@gmail.com                                 1448
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         


محتوای مرتبط