راهنمای پژوهشی

 

  راهنمای کشوری اخلاق در آثار پژوهشی      
             

 

  راهنماي عمومي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی 
     
     
     

 

  راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروه‌هاي آسيب‌پذير       
             

 

  راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با AIDS,HIV      
             
             
             
             
             
             
             
             واحد پژوهش دانشکده

محتوای مرتبط