دفتر توسعه آموزش

             

محور توسعه آموزشي مركز آموزش

 (Educational Development office ) 

دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي EDO به عنوان محور آموزش هر سيستم آموزشي بوده و ارتقاي كيفي آموزش مديون آن است . برخی از شرح وظايف و اختيارات اين دفتر به شرح ذيل است :

الف) نظارت در اجراي فرآيندهاي آموزشي گروهها  :

1- ارزيابي فعاليت هاي آموزشي گروهها ( اعم از كلاس درس ، آموزش هاي درون بخشي مانند ژورنال كلوپ ، گزارش مورد و .... ) بر اساس چك ليست هاي EDO

2- ارائه فيديك در موضوع كميت و كيفيت فرآيندهاي آموزشي به گروهها

3- نظارت بر نحوه ارزيابي دانشجويان ( تناسب متد ارزيابي ، اهداف آموزشي ، روايي , پايايي آزمون ) و ارائه آن به گروه هاي آموزشي و اساتيد .

4- هدايت اجراي ارزشيابي دروني درگروههاي آموزشي

ب) همكاري در ارزشيابي اعضاي هيات علمي :

1- ارزيابي كميت و كيفيت فعاليت آموزشي و ارائه پسخوراند آن به اساتيد

2- تشويق و ترغيب دانشجويان جهت شركت در ارزشيابي صحيح اساتيد

3- اطلاع رساني به اساتيد در مورد مراحل فرآيند ارزشيابي

4- تحليل نتايج ارزشيابي اساتيد و بازبيني آنها بطور كيفي و مصاحبه اي

5- ارائه  و بازبيني فرمهاي ارزشيابي جهت اطلاع اعضاي هيات علمي در سايت دانشكده

6- شركت در جلسات گروههاي آموزشي و تحليل نتايج ارزشيابي و راهكارهاي بهبود نقاط ضعف

ج) ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش :

1- راست آزمايي طرحهاي دانش پژوهي

2- چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشكي

3- ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره هاي آموزشي ( شهيد مطهري و ... )

د) شركت در برنامه ريزي آموزش :

1- نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتداي ترم در گروههاي آموزشي

2- تكميل طرح درس هاي تدوين نشده و بارگذاري آنها بر روي سايت دانشكده

 ه) همكاري در ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي :

1- نياز سنجي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي و انعكاس آنها به EDC

2- معرفي و پيگيري اعضاي هيات علمي  جهت شركت در كارگاههاي آموزشي EDC

3- تهيه پمفليت هاي آموزشي و ارائه آنها به اعضاي هيات علمي