معرفی همکاران

             

نام و نام خانوادگی : مهدیه بخشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

سمت : کارشناس پژوهش

تلفن داخلی : 1415

 
___________________________________________________________________________________________________
                 
             

نام و نام خانوادگی : سارا رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

سمت : کارشناس پژوهش

تلفن داخلی : 1415

 
___________________________________________________________________________________________________
 
             

 

 

                 
                 
                 
             
 
                 
                 
                 
                 حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط