منشور اخلاقی

 

 

منشور اخلاقی کارکنان دانشکده بهداشت


              


          1. رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.

 

          2. احترام و تکریم به همراه ارائه مطلوب خدمات و رعایت حقوق مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند .

 

          3. رعایت ادب،نزاکت و تواضع در برخورد با مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.


            4. انجام سریع و دقیق کار مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.


         5. تعهد، دقت و وقت شناسی در ارائه خدمات به مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.


         6. امانت داری ، صداقت و حفظ اطلاعات محرمانه مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.


         7. پذیرش انتقادات، پیشنهادات و رهنمودهای سازنده مراجعین را سرلوحه کار خود می دانند.


         8.  رعایت نظم ، انضباط و حضور به موقع را سرلوحه کار خود می دانند.

 

         9. مشارکت جمعی ، مسئولیت پذیر و صداقت در انجام کار را سرلوحه کار خود می دانند.


        10. ارتباط شایسته و صمیمانه با همکاران را سرلوحه کار خود می دانند .


        11. آراستگی ظاهری و پوشش مناسب را سرلوحه کار خود می دانند.

 


حوزه ریاست

محتوای مرتبط