آزمایشگاه صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه شنوایی سنجی ،صدا و ارتعاش


 

نام کالا

 

1

صداسنج ساده(TES1351)

 

2

صدا سنج ساده مدل ST8851

3

صداسنج آناليزور دار(cel)440و450

 

4

ارتعاش سنج دست و بازو‍(CASTLE-GA2003)

 

5

ارتعاش سنج تمام بدن مجهز به صدا سنج وآناليزور صدا(SVAN948

6

دوزيمتر صدا‍Cel ) )CEL320

7

دوزيمتر صداTES1354/1355

8

سیستم امپدانس تیوب

 

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط