معرفی همکاران

             
         

نام و نام خانوادگی : مهندس عبدالعلی خمری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد HSE / دانشجوی Ph.D

سمت : کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

C.V : مشاهده

آزمایشگاه های تحت پوشش : صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی/ تهویه صنعتی و آلودگی هوا/ عوامل فیزیکی/ عوامل شیمیایی/ ایمنی صنعتی/ ارگونومی

تلفن داخلی : 1440

______________________________________________________________________________________________________________________________
             
         

نام و نام خانوادگی : مهندس شهناز سرگزی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی تجزیه / دانشجوی Ph.D

سمت : کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

C.V : مشاهده

آزمایشگاه های تحت پوشش : سم شناسی

تلفن داخلی : 1438

______________________________________________________________________________________________________________________________
             
             
         

 نام و نام خانوادگی : مهندس عصمت شهریاری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد HSE

سمت : کارشناس گروه بهداشت محیط

C.V : مشاهده

آزمایشگاه های تحت پوشش : میکروبیولوژی/ مواد غذایی

تلفن داخلی : 1446

______________________________________________________________________________________________________________________________
             
         

نام و نام خانوادگی : مهندس راضیه خاکسفیدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط

سمت : کارشناس گروه بهداشت محیط

C.V : مشاهده

آزمایشگاه های تحت پوشش : شیمی آب و فاضلاب، پسماندها، میکروبیولوژی

تلفن داخلی : 1444

______________________________________________________________________________________________________________________________
             
             
         

نام و نام خانوادگی : منیژه میرحسینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

سمت : کارشناس گروه بهداشت عمومی

C.V : مشاهده

کارگاه های تحت پوشش : پراتیک/ خانه بهداشت

تلفن داخلی : 1411

______________________________________________________________________________________________________________________________
             
           

نام و نام خانوادگی : علی سرگزی

سمت : کمک کارشناس گروه بهداشت محیط

کارگاه های تحت پوشش : نقشه کشی و نقشه برداری/ لوله کشی و موتور تلمبه/ هیدرولیک