مدیر گروه و اعضاء هیات علمی

مدیر گروه :
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

نام و نام خانوادگی : دکتر غلامرضا مسعودی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : masoudy55@yahoo.com

تلفن داخلی : 1407

     

اعضاء هیات علمی :
_____________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن اوکاتی علی آباد

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

سمت : معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشکده 

دبیر ستاد رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه / معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده /

معاون آموزشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : okati_h@yahoo.com

تلفن داخلی : 1435

_________________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : دکتر ایرج ضاربان

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

سمت : مدیر گروه / رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : zareban@gmail.com/ zareban@yahoo.com

تلفن داخلی : 1412

_________________________________________________________________________________________________________________________
 

           

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد هادی عباسی 

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

سمت : مدیر دفتر رئیس دانشگاه / سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : drabasi.edu@gmail.com

تلفن داخلی : 1210

_________________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی زنگنه

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : معاون فنی مرکز بهداشت استان / قائم مقام رئیس دانشگاه در امور برنامه ریزی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : dr.mzanganeh@yahoo.com

تلفن مستقیم : 33438802

_________________________________________________________________________________________________________________________
 

           

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد خمرنیا 

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : مسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی / مدیر فرهنگی دانشگاه

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : m_khammar1985@yahoo.com

تلفن داخلی و مستقیم : 33295802-054 / 1303

_________________________________________________________________________________________________________________________
           

نام و نام خانوادگی : دکتر اسحاق برفر

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اقتصاد سلامت

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : barfar@zaums.ac.ir

تلفن داخلی : 1403

_________________________________________________________________________________________________________________________
 
           

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه ستوده زاده

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت

سمت : مدیر EDO

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : fsetudezade@gmail.com

تلفن داخلی : 1403

_________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم سراجی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

سمت : سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : serajimaryam@gmail.com

تلفن داخلی : 1407

             

 

           


بهداشت عمومی