بهداشت عمومی

 

دانشکده بهداشت تحت عنوان آموزشکده بهداشت در سال 1363 با پذیرش دانشجوی رشته های بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها در مقطع کاردانی شروع به کار نمود.با تشکیل دانشکده بهداشت در سال در سال 1369 پذیرش دانشجوی بهداشت محیط در دانشکده به صورت رسمی انجام که تا به امروز این ادامه دارد.در سال مبارزه با بیماریها پذیرش دانشجوی مبارزه با بیماریها در مقطع کاردانی نیز آغاز شد.در سال 1374 پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت آغاز شد و تعداد دانشجویان دانشکده بهداشت و گروه بهداشت عمومی توسعه یافت.در سال 1386 اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت در دانشکده بهداشت پذیرفته شده که تا هم اکنون ادامه دارد.

با توجه به تقویت گروه و پذیرش اساتید مجرب در تخصص های مختلف به ویژه پذیرش اساتید در رشته های مختلف مدیریت، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال 1396 در این دانشکده آغاز شد.با توجه به توانمندی اساتید گروه این گروه در حال انجام مقدمات پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری آموزش بهداشت می باشد.