آیین نامه های پژوهش


               

                                             

             

 

 
                آیین نامه کارشناسی ارشد                                              

قوانین مهم مربوط به پایان نامه

(دوره کارشناسی ارشد)
             
 

               

 

                                                                 
               
                                                                 

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   


واحد پژوهش دانشکده