معرفی واحد

مدیر EDO :

             
             

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه ستوده زاده


مرتبه علمی : استادیار


مدرک تحصیلی : دکترای سیاست گذاری سلامت ( دانشگاه علوم پزشکی تهران)

               
              تلفن داخلی : 1403
               
             

Email : fsetudezade@gmail.com

             

___________________________________________________________________________________________________________

کارشناس EDO :            
             
             
         

نام و نام خانوادگی : مهندس نازنین نصرآبادی


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر                                        

            تلفن داخلی : 1414
             
           

Email : na.nasr96@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 معرفی واحد EDO و شرح وظایف