معرفی معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

                               

                                 
                               

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن اوکاتی علی آباد

                                 
                                مرتبه علمی : استادیار
                                 
                                آخرین مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D) آموزش بهداشت
                                 
                                محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه یزد / 1393
                                 
                                محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / دانشکده بهداشت / طبقه سوم / دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
                                 
                                پست الکترونیک : okati_h@yahoo.com
                                 
                                تلفن داخلی : 1435