معرفی معاون آموزشی دانشکده

 


نام و نام خانوادگی : دکتر حسن اوکاتی علی آباد


مرتبه علمی : استادیار

آخرین مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D) آموزش بهداشت

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه یزد / 1393

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / دانشکده بهداشت / طبقه سوم / دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

پست الکترونیک : okati_h@yahoo.com

تلفن داخلی : 1435