معرفی ریاست دانشکده

 نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی محمدی


مرتبه علمی : استاد

آخرین مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D) آمار زیستی

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : نیوکاسل/ انگلستان / 1387

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / دانشکده بهداشت / طبقه سوم / دفتر معاونت آموزشی

پست الکترونیک : memohammadi@yahoo.com

تلفن داخلی : 1434